Hmong News 4/1/2020 | Xov Xwm Hmoob | World News in Hmong | Xov Xwm Ntiaj Teb | Hmong TV Network

6


This is Hmong news and other world news in the Hmong language. We broadcast news about the Hmong people and other Hmong related topics such as Hmong culture, Hmong clothes, and Hmong events.

Our news is translated from English to Hmong. We have Hmong news from Fresno, Hmong news from Minneapolis, Hmong news from St. Paul, and Hmong news from many other cities. We also report national news in the United States and world news in the Hmong Language.

Ntawm no yog xov xwm tshiab tawm txhua hnub. Peb hais txog xov xwm Hmoob thiab xov xwm ntiaj teb. Peb coj xov xwm kub txhov thoob ntiaj teb los hais lus Hmoob piav rau nej sawv daws.

SUBSCRIBE ►
If you like our video, Click the Like Button!
For more news, check our Newscast playlist! ►

Like us on FaceBook:
Follows us on Twitter:
Visit our website for the latest news:


Source: https://surnativa.com
Read more all post News : https://surnativa.com/news/
6 Comments
 1. Tou Xiong says

  Npis Vaj thov txhob hnav hmoob mixed lwm yam tsoov ntso nws tsis saib li.

 2. Richard Ly says

  Hmoob cov kooshaum ce yog tibco kooshaum qaugdej qaugcawv xwb

 3. Xee Liu says

  Trump tsis zoo neeg America thiaj tuag coob22.

 4. Shoua Thao says

  Tsoom me kwv tij neej tsa hmoob thov sawv daws nyias hlub nyias tus kheej nyias nyob nyias tsev mog lub sij hawm no tsis zoo mus koom kev phooj kev ywg lawm qhov loj tshaj txhob xav dab tsi li xav seb yuav ua li cas thiaj li yuav tsis raug kev phom sij rau yus tsev neeg xwb mog.

 5. Yer Moua says

  Thanks zoo kawg li

 6. Yer Yang says

  Vim meskas cov pej xeem tsi hwm nom tswv. Ces nom tswv hais tsi Tau
  Cia pej xeem ua ywj siab thiaj raug mob coob tshaj plaws li .nej pom India cov nom tswv xaj tuag nthi tsi pub leej twg tawm li .yog leej twg tsi mloog es tawm mus ua si sab nraud police yeej xuas nplawm rau kom mus nyob hauv tsev xwb.
  Meskas cov pejxeem trump muab tso xoob dhau lawm thiaj Tau tuag coob tshaj.

Leave A Reply

Your email address will not be published.