Tai Freedom News 2017.06.20 ပၢင်တိုၵ်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွင်လႅင်းၵပ်းသၢၼ်

0


ပၢင်တိုၵ်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွင်လႅင်းၵပ်းသၢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ တင်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈမင် တိုၵ်းယိုဝ်း …


Source: https://surnativa.com
Read more all post News : https://surnativa.com/news/

Leave A Reply

Your email address will not be published.